Jaarlijks worden in Nederland vele miljoenen dieren geslacht, waarvan driekwart voor de export. De bio-industrie heeft ernstige gevolgen voor mens, dier en milieu. Door het grootschalige gebruik van antibiotica worden mensen en dieren sneller ziek. Oerwouden worden gekapt om soja voor veevoer te produceren. 

Door intensieve landbouw verdroogt en verzuurt de bodem, raakt de lucht verontreinigd en wordt de biodiversiteit steeds kleiner. De uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de grote hoeveelheid mest draagt bij aan de opwarming van de aarde. 

GroenLinks wil dat we in Nederland minder dieren gaan houden. We hoeven niet de melkboer of de slager van de wereld te zijn. Daarom komt er een stelsel van grondgebonden dierrechten waarbij je de mest op eigen grond of in de regio moet kunnen afzetten. Grondgebonden, natuurinclusieve landbouw en gesloten kringlopen zijn de standaard. Een gezonde bodem met een verstandig gebruik van dierlijke mest wordt de basis van de landbouw. Biologische landbouw wordt gestimuleerd.

Megastallen

In Nederland komen steeds minder boerenbedrijven, die tegelijkertijd steeds groter worden. Ze verdringen de familiebedrijven. GroenLinks wil het tij keren en megastallen verbieden. Ook worden huidige megastallen gesloten.  

Megastallen zorgen voor stankoverlast, een lelijk landschap, grootschalige mestfabrieken en veel dierenleed. Ook beperken ze landbouwdieren in hun natuurlijke behoeften. De dieren hebben nauwelijks bewegingsruimte, komen nooit buiten en de kans op het uitbreken van dierziekten in megastallen is groot.

Dierziektes

Doordat dieren in de bio-industrie dicht op elkaar leven, is de kans op het uitbreken van dierziektes groot. De vogelgriep heeft bijvoorbeeld voor veel problemen gezorgd. Bij een uitbraak worden niet alleen besmette, maar ook gezonde dieren geruimd. GroenLinks vindt dat dit zo veel mogelijk moet worden voorkomen en pleit daarom voor een kleinere veestapel en een verbod op megastallen. Bij sommige virussen biedt preventieve vaccinatie een uitweg.